De edities 2016-2017 van de compendia zijn te verkrijgen in het kader van een abonnement of separaat in de e-shop van WOLTERS KLUWER waar u alle gegevens vindt en de inhoudsopgave kunt raadplegen.
Klik hier om het Sociaal Compendium Arbeidsrecht te bestellen.
Klik hier om het Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht te bestellen.

  Le Compendium Social - Droit du travail existe également en
version française. Cliquez ici pour plus d'informations.

Onderstaande tekst uit het Sociaal Compendium sluit aan bij nr. 3 - 2017 van SoCompact, het e-zine van het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse, dat de actualia van het sociaal recht spits duidt.

disclaimer

 

Sociaal Compendium Arbeidsrecht - Corpus - Arbeidsbescherming - Nachtarbeid Afdeling IV. Het invoeren van een arbeidsregeling met nachtprestaties

1664 Het invoeren van nachtarbeid in de onderneming is niet alleen afhankelijk van de voorwaarde dat het gaat om een van de uitzonderingsgevallen waarin nachtarbeid is toegelaten, maar veronderstelt bovendien een aanpassing van de werkroosters in functie van de prestaties die ’s nachts zullen verricht worden. Ondernemingen die een arbeidsregeling met nachtprestaties willen invoeren moeten daarom een bijzondere procedure volgen.

Zie bijvoorbeeld voor het paritair comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen: cao van 19 juni 2003 betreffende de invoering van nachtarbeid, algemeen verbindend verklaard bij KB van 1 september 2004, die ertoe strekt de invoering van nachtarbeid in de ondernemingen mogelijk te maken, na onderhandeling op het niveau van de onderneming.

Onder ‘arbeidsregeling met nachtprestaties’ moet worden verstaan: een arbeidsregeling met prestaties tussen 20 uur en 6 uur met uitsluiting van de arbeidsregelingen waarin enkel worden tewerkgesteld:

-      werknemers die uitsluitend prestaties verrichten tussen 6 en 24 uur;

-    werknemers die gewoonlijk beginnen te werken vanaf 5 uur (art. 1 KB 16 april 1998).

 

De procedure moet enkel gevolgd worden wanneer men een arbeidsregeling met nachtprestaties wil invoeren die aan die definitie beantwoordt.

In de memorie van toelichting kan men lezen dat deze procedure niet zou moeten gevolgd worden in de gevallen waarin overwerk toegelaten is. De Raad van State heeft geadviseerd zulks uitdrukkelijk in de wettekst op nemen, maar dit advies werd klaarblijkelijk niet gevolgd (ontwerp van wet betreffende de nachtarbeid, advies RvS, Gedr. St. Kamer 1995-96, nr. 643/1, 20).

Voor werkgevers die niet vallen onder het toepassingsgebied van de Cao-wet kan bij KB een andere procedure vastgelegd worden.

§ 1. Voorafgaande raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers (art. 38 § 3 Arbeidswet)

1665 Alvorens de procedure tot invoering van een arbeidsregeling met nachtprestaties te beginnen, is de werkgever ertoe gehouden de werknemersvertegenwoordigers te raadplegen betreffende de noodzakelijke aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers tewerkgesteld in arbeidsregelingen met nachtprestaties.

De raadplegingen van de werknemersvertegenwoordigers moeten over de volgende onderwerpen gaan:


-  de naleving van de CAO nr. 46 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor 

   ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid 

   met nachtprestaties (zie nr. 1673);

-  de nodige veiligheidsmaatregelen;

-  de mogelijkheden inzake kinderopvang;

-  de gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het stuk van de 

   bezoldiging;

-  het aantal betrokken werknemers (art. 2 KB 16 april 1998).

 

Deze raadplegingen gebeuren:

-  in de ondernemingsraad;

-  of bij ontstentenis daarvan, met de vakbondsafvaardiging;

-  of bij ontstentenis van ondernemingsraad en vakbondsafvaardiging, in het 

   comité voor preventie en bescherming op het werk (art. 65decies 

   Welzijnswet Werknemers);

 bij ontstentenis van ondernemingsraad, van vakbondsafvaardiging en comité 

   voor preventie en bescherming op het werk, hebben zij plaats met het 

   personeel.

 

Het verslag van de raadplegingen wordt bij een ter post aangetekende brief overgemaakt aan de voorzitter van het paritair comité waaronder de onderneming ressorteert alvorens de procedure tot invoering van een arbeidsregeling met nachtprestaties te beginnen (art. 3 KB 16 april 1998).

§ 2. Procedure in ondernemingen met een vakbondsafvaardiging (art. 38 § 1 Arbeidswet)

1666 Is er een vakbondsafvaardiging, dan kan een arbeidsregeling met nachtprestaties maar worden ingevoerd voor de werknemers waarvoor zij bevoegd is en mits er tussen de werkgever en alle organisaties die in deze vakbondsafvaardiging vertegenwoordigd zijn een cao wordt gesloten.

Deze cao kan het arbeidsreglement aanpassen en er nieuwe werkroosters met nachtprestaties invoegen. De bepalingen van de cao die het arbeidsreglement wijzigen, worden ingevoerd zodra deze cao werd neergelegd op de griffie van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

§ 3. Procedure in ondernemingen zonder een vakbondsafvaardiging (art. 38 § 2 Arbeidswet)

1667 In de ondernemingen waar geen vakbondsafvaardiging bestaat, wordt een arbeidsregeling met nachtprestaties ingevoerd volgens de gewone bepalingen tot wijziging van het arbeidsreglement (zie nr. 3008).

§ 4. Eerbiediging van de cao’s m.b.t. begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties (art. 38 § 5 Arbeidswet)

1668 Een arbeidsregeling met nachtprestaties, ingevoerd overeenkomstig de hierboven beschreven procedures, of overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 maart 1987 betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen kan maar worden toegepast indien de werkgever de bepalingen respecteert van de cao’s gesloten in de Nationale Arbeidsraad betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties en van de collectieve arbeidsovereenkomsten die in uitvoering van deze overeenkomsten zijn gesloten (zie nr. 1673).