De edities 2016-2017 van de compendia zijn te verkrijgen in het kader van een abonnement of separaat in de e-shop van WOLTERS KLUWER waar u alle gegevens vindt en de inhoudsopgave kunt raadplegen.
Klik hier om het Sociaal Compendium Arbeidsrecht te bestellen.
Klik hier om het Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht te bestellen.

  Le Compendium Social - Droit du travail existe également en
version française. Cliquez ici pour plus d'informations.

Onderstaande tekst uit het Sociaal Compendium sluit aan bij nr. 16 - 2017 van SoCompact, het e-zine van het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse, dat de actualia van het sociaal recht spits duidt.

disclaimer

 

Sociaal Compendium Arbeidsrecht - Corpus - Schorsing van de arbeidsovereenkomst - Schorsingsgevallen - Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen - Onderbrekingsuit-

keringen - Bedrag van de onderbrekingsuitkeringen

 

 

3824 Landingsbanen  (art. 6 KB 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking -  hieronder KB) 


Onverminderd het recht op onderbrekingsuitkeringen dat bestaat bij gemotiveerd tijdskrediet, wordt een bijkomend recht op onderbrekingsuitkeringen zonder maximumduur toegekend aan oudere werknemers die in het kader van de CAO nr. 103 hun arbeidsprestaties met 1/2 of 1/5 verminderen. Het gaat om (hogere) onderbrekingsuitkeringen voor de zogenaamde landingsbanen.

 

Algemene regel: landingsbaan vanaf 60 jaar (art. 6 § 1 KB)

 

De voltijdse werknemers van 60 jaar en ouder die hun arbeidsprestaties verminderen met 1/5, hebben recht op de hierna vermelde onderbrekingsuitkering:

 

Landingsbanen - 1/5-loopbaanvermindering (bedragen geïndexeerd per 1 juni 2016)

alleenwonende werknemers:

273,90 EUR/maand

andere werknemers:

226,97 EUR/maand

 

Onder alleenwonende werknemer wordt verstaan: de werknemer die alleen woont en de werknemer die uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen die hij ten laste heeft.

 

De voltijdse werknemers van 60 jaar en ouder die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking, hebben recht op de hierna vermelde onderbrekingsuitkering:

 

Landingsbanen – halftijdse loopbaanvermindering (bedragen geïndexeerd per 1 juni 2016)

488,64 EUR/maand


Aan de werknemers die tewerkgesteld zijn in een deeltijdse arbeidsregeling die ten minste 3/4 bedraagt van een voltijdse betrekking en die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking, wordt per maand een gedeelte van het hierboven vermelde bedrag toegekend dat proportioneel is aan het aantal uren waarmee de arbeidsprestaties verminderd worden.

 

Uitzonderingen: landingsbanen vanaf 55 jaar (art. 6 § 2 KB)

 

In afwijking van de algemene regel is de leeftijd om recht te hebben op onderbrekingsuitkeringen in het kader van een landingsbaan op 55 jaar gebracht wanneer:

-  de werknemer op de aanvangsdatum van de vermindering van de arbeidsprestaties is tewerkgesteld in een onderneming die is erkend als onderneming in herstructurering of als onderneming in moeilijkheden en cumulatief voldoet aan de hierna vermelde voorwaarden;

-  de onderneming kadert zijn aanvraag tot erkenning binnen een herstructureringsplan en toont aan dat ontslagen zijn vermeden;

-   de onderneming toont bij zijn aanvraag tot erkenning aan dat daardoor het aantal werknemers dat overgaat naar het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag is verminderd;

-   de minister heeft in de erkenningsbeslissing uitdrukkelijk vermeld dat aan deze voorwaarden is voldaan;

- de werknemer op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever 35 jaar beroepsverleden als loontrekkende kan rechtvaardigen;

- de werknemer op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever tewerkgesteld was in een zwaar beroep:

-    ofwel minstens 5 jaar in de laatste 10 kalenderjaren;

-    ofwel minstens 7 jaar in de laatste 15 kalenderjaren;

- de werknemer op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever minimaal 20 jaar tewerkgesteld was in een stelsel van nachtarbeid (CAO nr. 46);

- de werknemer op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving is tewerkgesteld door een werkgever die behoort tot het paritair comité voor het bouwbedrijf en beschikt over een door een arbeidsgeneesheer afgegeven attest dat zijn ongeschiktheid tot voortzetting van zijn beroepsactiviteit bevestigt.

 

De leeftijd van 55 jaar wordt echter in beginsel progressief verhoogd overeenkomstig het hierna vermeld tijdschema:

 

tijdschema uitzonderingen leeftijd landingsbanen

vanaf 1 januari 2016

56 jaar

vanaf 1 januari 2017

57 jaar

vanaf 1 januari 2018

58 jaar

vanaf 1 januari 2019

60 jaar

 

Op 1 januari 2019 zal de uitzonderingsregeling bijgevolg in beginsel uitdoven.

 

Die boven beschreven progressieve verhoging van de leeftijd van 55 jaar zal evenwel niet in alle sectoren en alle ondernemingen plaats vinden. Op 27 april 2015 werd in de Nationale Arbeidsraad namelijk voor de periode 2015-2016 de CAO nr. 118 gesloten die voorziet in het behoud van de leeftijdgrens van 55 jaar voor de periode 2015-2016.

 

De CAO nr. 118 is gesloten in uitvoering van artikel 6 § 5 van het KB van 12 december 2001 dat bepaalt dat de leeftijdsgrenzen voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep, stelsel van nachtarbeid of uit de bouwsector (met ongeschiktheidsattest van de arbeidsgeneesheer), of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering, niet volgens het tijdspad worden opgetrokken op voorwaarde dat de Nationale Arbeidsraad hierover, voor de periode 2015-2016, een bij KB algemeen verbindend verklaarde kader-cao afsluit, die moet toelaten voor die werknemers de leeftijdsgrens te behouden op 55 jaar. De kader-cao kan na 2016 worden verlengd of aangepast waarbij de minimumleeftijd geleidelijk kan worden verhoogd overeenkomstig een voorgesteld tijdschema.

 

De CAO nr. 118 brengt voor de periode 2015-2016 de leeftijdsgrens op 55 jaar voor een landingsbaan met uitkering voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep, stelsel van nachtarbeid of uit de bouwsector (met ongeschiktheidsattest van de arbeidsgeneesheer). Om op die leeftijdsgrens een beroep te kunnen doen, moet het voor de werknemer bevoegde paritair comité of subcomité voor 2015 en 2016 een bij KB algemeen verbindend verklaarde cao hebben afgesloten waarin uitdrukkelijk gesteld wordt dat zij is afgesloten in toepassing van de CAO nr. 118 (art. 3). Bij gebreke van een sectorale cao vallen die werknemers terug op het tijdspad dat is voorzien in het KB, namelijk 55 jaar in 2015 en 56 jaar in 2016 (zie NAR advies nr. 1.938 van 27 april 2015).

 

De CAO nr. 118 brengt voor de periode 2015-2016 de leeftijdsgrens eveneens op 55 jaar voor een landingsbaan met uitkering bij ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden. Om op die leeftijdsgrens een beroep te kunnen doen moet de onderneming waarin de werknemer tewerkgesteld is, erkend zijn als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering en een cao hebben afgesloten naar aanleiding van de herstructurering of de moeilijkheden waarin uitdrukkelijk gesteld wordt dat toepassing gemaakt wordt van de CAO nr. 118 (art. 4). Bij gebreke van een cao in de onderneming in herstructurering of moeilijkheden, vallen de werknemers uit die ondernemingen terug op het tijdspad dat voor hen is voorzien in het KB, namelijk 55 jaar in 2015 en 56 jaar in 2016 (zie NAR advies nr. 1.938 van 27 april 2015).