De edities 2016-2017 van de compendia zijn te verkrijgen in het kader van een abonnement of separaat in de e-shop van WOLTERS KLUWER waar u alle gegevens vindt en de inhoudsopgave kunt raadplegen.
Klik hier om het Sociaal Compendium Arbeidsrecht te bestellen.
Klik hier om het Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht te bestellen.

  Le Compendium Social - Droit du travail existe également en
version française. Cliquez ici pour plus d'informations.

Onderstaande tekst uit het Sociaal Compendium sluit aan bij nr. 49 - 2016 van SoCompact, het e-zine van het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse, dat de actualia van het sociaal recht spits duidt.

disclaimer

 

Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht - Corpus - Personeel toepassingsgebied, administratieve organisatie en financiering van de sociale zekerheid voor werknemers - Bijzonderheden inzake toepassingsgebied, verplichtingen en bijdragen - Bijzonderheden inzake toepassingsgebied - Particuliere sector - Uitsluitingen - Betrekkingen van wezenlijke korte duurStudenten (art. 17bis Uitvoeringsbesluit RSZ-wet)

Lit.: VERBRUGGE, F., “L’occupation d’un étudiant - Nouveau regime applicable à partir du 1er janvier 2012”, Ors. 2012, afl. 5, 19-28.

DEPUYDT, S., Studentenarbeid, Mechelen, Wolters Kluwer, 2013, 84 p.

 

10941 Studenten tewerkgesteld met een studentenovereenkomst (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2016-2017, nr. 4896 e.v.) worden onttrokken aan de toepassing van de RSZ-wet gedurende 50 aangegeven dagen studentenarbeid per kalenderjaar gedurende de periodes van niet verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen.

Een elektronische toepassing is door de RSZ ter beschikking gesteld om aan de student en de werkgever toe te staan het aantal dagen te raadplegen waarop de student nog kan worden tewerkgesteld in het statuut van student (art. 9bis lid 2 KB 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels). Het gaat met name om de webtoepassing “student@work -50 days”, waar studenten toegang tot hebben via de website, www.studentatwork.be of via de student@work-app. Deze online service laat de student toe om op elk moment het resterende saldo van zijn / haar jaarlijks contingent na te kijken. De student logt in met een gebruikersnaam en wachtwoord (beperkte toegang) of met de eID of federaal token (volledige toegang). De beperkte toegang laat toe om het eigen saldo te raadplegen en een attest voor de werkgever af te drukken. De volledige toegang bevat daarnaast een kalenderfunctie en een detailweergave van reeds gewerkte dagen. De student die gebruik maakt van de student@work-app moet zich maar één keer aanmelden om twee maanden lang toegang te krijgen tot zijn gegevens. Bij elk bezoek komen daar weer twee maanden bij. De werkgever kan het resterende saldo van een kandidaat-student controleren via de bestaande portaalsite van de sociale zekerheid: www.socialezekerheid.be. Deze portaalsite bevat een koppeling naar de toepassing “student@work -50 days”. Om de persoonlijke levenssfeer van de student te beschermen, moet de student eerst een toegangscode van 6 cijfers ter beschikking stellen van de werkgever. De werkgever krijgt dan het resterende aantal dagen studentenarbeid te zien voor de betreffende student, zonder bijkomende persoonsgegevens. De werkgever kan de student ook vragen om een attest af te drukken via www.studentatwork.be. Zo kan de werkgever controleren of de student zijn jaarlijks contingent al dan niet overschreden heeft. De student moet hem dit attest op eenvoudige vraag leveren. Na het afsluiten van de studentenovereenkomst dient de werkgever het aantal dagen waarop de student zal tewerkgesteld worden aan te geven (te reserveren) via de DIMONA (zie nr. 10443). Er wordt automatisch een contingent berekend dat het aantal nog beschikbare dagen weergeeft. Indien een werkgever via de DIMONA-melding over het contingent gaat, wordt hij hiervan op de hoogte gebracht. Op basis van de kwartaalaangifte (zie nr. 10419) zal vervolgens worden nagegaan of het contingent niet werd overschreden.

Worden eveneens aan de toepassing van de RSZ-wet onttrokken, de studenten die de hiergenoemde voorwaarden vervullen en aan de toepassing van de RSZ-wet onttrokken werden met toepassing van het bepaalde in nr. 10926.

Indien de overschrijding van het maximum aantal arbeidsdagen zich voordoet bij verschillende tewerkstellingen bij verschillende werkgevers, zijn de student en de werkgever die hem op het moment van de overschrijding tewerkstelt, onderworpen aan de RSZ-wet vanaf de 51e dag op voorwaarde dat de werkgever vanaf de 51e dag een correcte aangifte heeft gedaan. Indien de overschrijding zich voordoet wanneer de student is tewerkgesteld bij één enkele werkgever, heeft de onderwerping betrekking op de hele periode van tewerkstelling.

Noch artikel 17bis van het KB noch titel VI van de Arbeidsovereenkomstenwet vereisen dat de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten schriftelijk is opgesteld. Aldus kunnen ook mondelinge overeenkomsten voor tewerkstelling van studenten o.g.v. artikel 17bis aan de toepassing van de RSZ-wet onttrokken worden (Cass. 2 april 2001, JTT 2001, 437).

Deze uitsluiting geldt ook wanneer de werkgever nalaat binnen 7 dagen volgend op het begin van de uitvoering van de overeenkomst een afschrift van de overeenkomst mee te delen aan de bevoegde ambtenaar (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2016-2017, nr. 4900) op voorwaarde dat de in artikel 17bis gestelde voorwaarden zijn vervuld (Cass. 29 juni 2000, Soc.Kron. 2001, 190). Zie ook Arbrb. Gent 3 december 2001, TGR 2002, 183: deze uitsluiting geldt ook indien de werkgever de verplichting van artikel 123 Arbeidsovereenkomstenwet (m.n. de verplichting een schriftelijke overeenkomst op te maken uiterlijk op het tijdstip waarop de student in dienst was) niet is nagekomen.

Op het loon van die studenten zijn niet de gewone socialezekerheidsbijdragen verschuldigd maar wel een solidariteitsbijdrage (zie nr. 11108).

Volgens de administratieve instructies van de RSZ (www.socialsecurity.be (op de pagina DmfA – Multifunctionele aangifte)) kan een student die in juni zijn studies beëindigt en zijn diploma behaalt, nog tot en met 30 september van het jaar waarin hij zijn diploma heeft behaald werken op basis van een studentenovereenkomst met toepassing van de solidariteitsbijdrage. Dit geldt echter alleen als het gaat om een tewerkstelling die sociaal gezien de kenmerken van studentenwerk heeft. Er wordt dus zeker niet aanvaard dat men voor iemand de solidariteitsbijdrage toepast, wanneer het in feite gaat om een verdoken proefperiode van een gewone arbeidsovereenkomst.