De edities 2016-2017 van de compendia zijn te verkrijgen in het kader van een abonnement of separaat in de e-shop van WOLTERS KLUWER waar u alle gegevens vindt en de inhoudsopgave kunt raadplegen.
Klik hier om het Sociaal Compendium Arbeidsrecht te bestellen.
Klik hier om het Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht te bestellen.

  Le Compendium Social - Droit du travail existe également en
version française. Cliquez ici pour plus d'informations.

Onderstaande tekst uit het Sociaal Compendium sluit aan bij nr. 25 - 2017 van SoCompact, het e-zine van het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse, dat de actualia van het sociaal recht spits duidt.

disclaimer

 

Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht / Corpus / Personeel toepassingsgebied, administratieve organisatie en financiering van de sociale zekerheid voor werknemers / Toepassingsgebied, verplichtingen en bijdrageregeling in het algemeen / Bijdragen op het loon / Bijdragevoeten / Andere werkgeversbijdragen berekend op het loon

 

 

10. Bijdrage asbestfonds

 

Artikel 116 2° programmawet (I) 27 december 2006

 

Artikel 2 KB van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers (KB 11 mei 2007)

 

10694 Situering

De programmawet (I) van 27 december 2006 heeft bij het Fonds voor Beroepsziekten een schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers, kortweg Asbestfonds, opgericht.

 

Dit fonds is in werking getreden op 1 april 2007 en heeft tot doel een tegemoetkoming te verstrekken aan alle personen die een ziekte hebben die het gevolg is van een blootstelling aan asbest.

 

Het schadeloosstellingsfonds wordt o.a. gefinancierd door een werkgeversbijdrage.

 

10695 Schuldenaars

De bijdrage is verschuldigd door de werkgevers die geheel of gedeeltelijk onderworpen zijn aan de RSZ-wet en door de werkgevers die studenten tewerkstellen waarvoor enkel een solidariteitsbijdrage verschuldigd is (zie nr. 10941 en nr. 11108).

 

10696 Bijdrage

De bijdrage bedraagt 0,01 % en wordt berekend op basis van het loon dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen.

 

Voor de studenten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage, wordt de bijdrage berekend op het loon waarop de solidariteitsbijdrage verschuldigd is.

 

10697 Aangifte en betaling

Deze bijdrage wordt door de werkgever betaald aan de RSZ, binnen dezelfde termijnen en onder dezelfde voorwaarden als de socialezekerheidsbijdragen voor de werknemers.

 

De bepalingen van de algemene regeling van de sociale zekerheid voor werknemers, met name wat betreft de aangiften met verantwoording van de bijdragen, de betalingstermijnen, de toepassing van de burgerlijke sancties en de strafbepalingen, het toezicht, de bevoegde rechter ingeval van betwisting, de verjaring inzake rechtsvorderingen, het voorrecht en de mededeling van het bedrag van de schuldvordering van de RSZ, zijn van toepassing.

 

10698 Bestemming

De opbrengst van de bijdrage wordt door de RSZ gestort aan het Asbestfonds.

 

10699 Sanctie

Onverminderd de toepassing van de andere burgerlijke sancties en de strafbepalingen, is de werkgever ten aanzien van wie wordt vastgesteld dat hij één of meerdere valse aangiften heeft gedaan om de betaling van de bijdrage of een deel ervan te ontduiken, een forfaitaire vergoeding verschuldigd waarvan het bedrag gelijk is aan het dubbel van de ontdoken bijdragen, en waarvan de opbrengst door de RSZ wordt gestort aan het Fonds voor de beroepsziekten met het doel om voor het Asbestfonds bestemd te worden.